دوچرخه سواری

دو دوچرخه سوار تبریزی در تیم ملی

دو دوچرخه سوار جوان تبریزی به همراه تیم ملی ایران به مسابقات آسیایی اعزام می شوند.

1 آذر 1398